A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Конференция ҚазККШҒЗИ - 70 / КазНИИКО - 70

ҮШІНШІ АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

 

 Құрметті әріптестер!

  Қазақ картоп және көкөніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты сіздерді  2016 жылдың 22-23  шілдесінде институттың 70 жылдығына арналған «Қазақстан Республикасында картоп, көкөніс және бақша шаруашылығын дамытудың ғылыми-инновациялық негіздері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысуға шақырады.

            Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Конференция секциялары:

 • картоп және көкөніс өсімдіктерінің тектік қоры;
 • картоп және көкөніс-бақша дақылдарының селекциясы;
 • биотехнология, жасушалық және тектік  инженерия;
 • өсімдіктерді зиянды нысандардан қорғау;
 • картоп және көкөніс-бақша дақылдарының тұқым шаруашылығы;
 • картоп және көкөніс-бақша дақылдарының  өсіру технологиясы;
 • картоп және көкөніс өнімдерін сақтау және қайта өңдеу.

 Ғылыми еңбектердің жинағы конференция басталғанға дейін шығарылады. Ғылыми мақалалар тегін жарияланады.

Конференцияның  бағдарламасын дайындау  және материалдарды жариялау үшін 2016 жылдың 10 маусымына дейін  баяндама атауын, жарияланатын материалдарды және тіркелім қағазын Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. электрондық поштасына жіберулеріңізді сұраймыз.

Ұсынылған мақалалардың мазмұны мен сапасына қатысты туындайтын мәселелер авторлардың жауапкершілігінде. Мәтін түпнұсқа болып саналады және редакцияланбайды.

 

 Конференцияның өткізілетін орны:

040917, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Карасай ауданы, 

Кайнар ауылы, Наурыз көшесі, 1.

Тел./факс: (8-72771) 3-75-33;  тел.: (8-727) 308-07-01; (8-72771) 3-75-90; 3-75-10.

 

 Баяндамаларды рәсімдеу талаптары:

Бір автордан 2  ғылыми мақала  қабылданады, бірақ басқа мақалаларда қосымша автор ретінде қатысуға болады.

Мәтін теру Word редакторында (doc, RTF нысандары), Times New Roman шрифті, 14 кегль,  жол аралық қашықтығы бір тармақ аралығы, абзац мөлшері - 1,0 см, алаң мөлшері: жоғары, төмен, сол және оң жақтары - 2 см.

Баяндаманың жоғарғы сол жағында ӘӨЖ көрсетіледі,  бір аралық төмен ортасында баяндама аталымы (жуан бас әріптермен). Баяндама аталымынан бір аралық төмен - авторлардың тегі,  аты-жөні. Одан төмен ортада - мекеменің толық аталымы, мекені, электрондық почтасы.

Мекеме атауынан кейін бір аралық төмен мақаланың жазылу тілінде қысқа мазмұны мен кілтті сөздер жазылады.  Баяндама мәтіні кілтті сөздерден кейін бір аралық төмен қызыл жолдан басталады.

Мақаланың негізгі мәтіні кіріспе, зерттеу материалдары мен әдістері, зерттеу нәтижелері, қорытынды мен пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұруы тиіс

            Суреттер мен графиктер ақ-қара түсте және анық болуы тиіс.

Әдебиеттер тiзiмi мақала соңында мәтiнде колдану ретiне сәйкес қойылып, мәтiндегi сiлтемелер тікбұрышты жақшалармен ерекшеленеді. Мақала көлемі - 5 бетке дейін. Мақала беттері нөмірленбеуі тиіс.

Ұйымдастыру комитетi  белгіленген мерзімнен кеш түскен, мазмұны конференция тақырыбына және  көрсетiлген ережелерге сәйкес келмейтін мақалаларды қабылдамауға құқылы екендігін ескертеді (1-2 қосымшалар).

                 Ұсынылған жұмыстың файлы бірінші автордың тегі бойынша жазылады.    

 

Қосымша 1

Материалды рәсімдеу сызбасы

ӘОЖ

Бос жол

МАҚАЛА АТАУЫ

Бос жол

Иванов И.И.

Мекеменің толық атауы, Мемлекеті, Елді-мекені, электрондық почта

Бос жол

Қысқаша мазмұны

Кілтті сөздер

Бос жол

Кіріспе

..............................

Зерттеу материалдары мен әдістері

..............................

Зерттеу нәтижелері

..............................

Қорытынды

..............................

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1.

2.

TITLE OF THE ARTICLE

Ivanov II

Abstract

Keywords

 

Қосымша 2

 

 «Қазақстан Республикасында картоп, көкөніс жане бақша шаруашылығын дамытудың  ғылыми-инновациялық негіздері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысуға

ӨТІНІШ

« __ »  __________ 2016 ж.

 

Мен,______________________________________________________________

(Тегі, аты, әкесінің аты толығымен)

 

1 Конференцияға баяндамашы ретінде қатысуға: __________________________________

 

(баяндама атауы)

__________________________________________________________________

 2 Конференция баяндамаларын талқылауға қатысуға ниеттеніп отырмын (керектісін белгілеңіз):

3. Секция атауы: ____________________________________________.

 

Мен мақаланы оның ғылыми мәнісі мен мазмұнын өзгертуге ұшыратпайтын редакторлық-баспагерлік өңдеулер жасауға келісемін.

Мен мақаланың ҚазККШҒЗИ сайты мен басқа да электронды базаларға ашық түрде орналастарылуына келісемін.

Мен мақаланы дәйексөздеу мақсатында ғылыми-екшелеу ақпарат базаларына орналастыруға келісемін.

Мен менің жеке мәліметтерімді конференция жинағына және Ресей ғылыми дәйексөздеу индексі (РИНЦ) жүйесінде дәйексөздеу мақсатында Еlibrary.ru (www.elibrary.ru) Ғылыми электронды кітапханасына автор(лар) туралы мәліметтерді орналастыру үшін өңдеуге  келісемін.

 

Қатысушы туралы мәлімет*:

Ұйымның толық атауы _____________________________________________

Қызметі __________________________________________________________________

Ғылыми дәрежесі және атағы (бар болса)_________________________________________

Тел./факс  ___________________________________________________________________

Е-mail  ______________________________________________________________________

Жазбалар алмасу үшін мекеме атауы (пошталық) __________________________________

 

Автор  ____________________   _____________    « ___»    ________  2016  ж.

                          (Тегі, аты, әкесінің аты)                      (қолы)        

 *  әр қатысушы (мақала авторлары) үшін жеке толтырылады

 

Сілтеме http://konferencii.ru/info/116116


ТРЕТЬЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

 Уважаемые коллеги!

 Казахский НИИ картофелеводства и овощеводства приглашает вас в  22-23 июля  2016 года принять участие в Международной научно-практической конференции «Научно-инновационные основы развития картофелеводства, овощеводства и бахчеводства в Республике Казахстан», посвященной 70-летию со дня основания института.

            Рабочие языки конференции: казахский,  русский, английский.

Секции  конференции:

 • генофонд картофеля и овощебахчевых растений;
 • селекция картофеля и овощебахчевых культур;
 • биотехнология, клеточная селекция и генная инженерия;
 • защита растений от вредных организмов;
 • семеноводство картофеля и овощебахчевых культур;
 • технологии возделывания картофеля и овощебахчевых культур;
 • хранение и переработка картофеля и овощей.

 

По присланным материалам до начала конференции будет издан сборник научных трудов. Публикация научных статей в сборнике трудов конференции бесплатно.

Для составления программы и публикации материалов просим  выслать не позднее 10 июня 2016 г название доклада, материалы для публикации и регистрационную карточку на электронную почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Ответственность за содержание и качество  представленного материала  несут авторы. Текст является оригиналом и редактированию не подлежит.

 Место проведения конференции:

040917, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район,

п. Кайнар, ул. Наурыз, 1.

Тел./факс: (8-72771) 3-75-33;  тел.: (8-727) 308-07-01; (8-72771) 3-75-90; 3-75-10.

 

Требования к оформлению докладов:

 От одного автора будет принято 2 научные статьи, при этом допускается соавторство в других научных статьях.

Набор текста осуществляется в редакторе Word (формат doc, RTF), шрифт Times New Roman, кегль 14, с одинарным межстрочным интервалом, абзацный отступ - 1,0 см, поля: верх, низ, левое, правое - 2,0 см. В верхнем левом углу доклада указывается УДК, ниже - название доклада заглавными и полужирными буквами, с выравниванием по центру. Под названием через интервал по центру - фамилия и инициалы авторов. Ниже по центру - полное название организации, город, страна, адрес электронной почты.

Через интервал после названия учреждения аннотация и ключевые слова на языке статьи. Текст докладов начинается с красной строки через интервал после ключевых слов.

Основной текст должен включать введение, материалы и методы исследований, результаты исследований, выводы и список использованных источников по стандарту.

Рисунки и графики должны быть четкими, в черно-белом цвете. Библиографический список дается после основного текста по мере упоминания в тексте порядковым номером в квадратных скобках.

После списка литературы краткие информации (название статьи и авторов, аннотация и ключевые слова) на английском языке, если возможно на русском и/или казахском языке.

 Объем статьи -  до 5 страниц.Страницы не пронумеровать.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, поступившие позже указанного срока, не соответствующие по содержанию теме конференции и оформленные с нарушением требований (Приложений 1-2).

Файл представленной работы следует называть по фамилии первого автора.

 

Приложение 1

Схема оформления материалов

УДК

Пустая строка

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Пустая строка

Иванов И.И.

Полное название организации, город, страна, адрес электронной почты

Пустая строка

Аннотация

Ключевые слова

Пустая строка

Введение

…………………………..

Материалы и методы исследований

…………………………..

Результаты исследований

…………………………..

Выводы

…………………………..

Список использованных источников

1.

2.

TITLE OF THE ARTICLE

Ivanov II

Abstract

Keywords


Приложение 2

 

ЗАЯВКА

на участие в международной научно-практической конференции
«Научно-инновационные основы развития картофелеводства, овощеводства и бахчеводства в Республике Казахстан»

« __ »  __________ 2016 г.

 

Я, ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

намереваюсь (нужное отметить):

 

 

1 Участвовать в конференции в качестве докладчика:

__________________________________________________________________.

(название доклада)

__________________________________________________________________

 

 

2 Участвовать в обсуждении докладов конференции.

3. Название секции: ____________________________________________.

 

Я согласен(на) на редакционно-издательскую обработку статьи, не затрагивающую ее научной сути и содержания.

Я согласен(на) на размещение статьи в сайте КазНИИКО и на других электронных базах открытого доступа.

Я согласен(на) на размещение статьи в наукометрических базах данных с целью индексирования.

Я согласен(на) на обработку моих персональных данных для размещения сведений об авторе(ах) в сборнике конференции и передачи сведений в Научную электронную библиотеку Еlibrary.ru (www.elibrary.ru) с целью индексирования в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

 

Сведения об участнике*:

Полное наименование организации  _____________________________________________

Должность  __________________________________________________________________

Уч. степень и звание (если есть) _________________________________________________

Тел./факс  ___________________________________________________________________

Е-mail  ______________________________________________________________________

Адрес учреждения для переписки (почтовый) ______________________________________

 

Автор  ____________________   ______________    « ___»    ________  2016  г.

                          (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)        

 *  заполняются на каждого участника (автора статьи)

 

Сілтеме http://konferencii.ru/info/116116

Joomla Extensions from JoomlaShack
Template Upgrade by Mdsoft company